Home

 

Welkom bij ons WPCteam!

Westerweelde Pedagogisch Centrum (WPC)

WPC is een samenwerkingspraktijk voor (ortho)Pedagogiek, Gz-psychologie Kind & Jeugd, Speltherapie en Dyslexiezorg. In navolging van de Jeugdwet hebben wij contracten in Groningen en Drenthe voor vergoede zorg. De door de gemeenten vergoede dienstverlening begint vaak met een verwijzing van de huisarts, school of CJG/wijkteam. Daarnaast kunt u er voor kiezen om ons in te schakelen op particuliere basis, dan betaalt u zelf en is geen verwijzing nodig.

Coronanieuws 19 oktober 2020

Na een weekje herfstvakantie starten we deze week met frisse moed weer op. Omdat het aantal besmettingen nog stijgt is het van belang om door te zetten in onze beschermingsmaatregelen. We vragen iedereen nog steeds om voorzichtig om te gaan met elkaar. Dat betekent: bij verkoudheidsklachten en dergelijke niet naar de praktijk komen en te laten testen. Online contact is dan natuurlijk wel mogelijk. Verder staat er bij de ingang een desinfecteertafel en vragen we u afstand te houden. De wachtkamer is daarom nog steeds beperkt beschikbaar.


 

Wachtlijst en behandelmogelijkheden per regio

In de regio Ter Apel is voor aanmeldingen een wachtlijst van ongeveer 10 weken. Dat betekent dat we vol zitten tot de kerst.

Voor Karin geldt dat zij vanaf juli 2020 een tijdje (vrijwel) geen persoonlijke behandelingen meer doet. Dit is in verband met verschuiving van taken binnen de praktijk. Wel zal ze hoofdbehandelaar/supervisor blijven voor de meeste behandelingen.

In regio Groningen is voor kinderpsychologie in verband met zwangerschap ook een wachtlijst. Wij verzoeken u contact op te nemen met Blitz begeleiding (www.blitzbegeleiding.nl) voor meer info over de wachttijd.

Voor de wachtlijst in de regio Winsum zie: www.begeleidingbijmaaike.nl


Wat doen wij?

Ons aanbod bestaat grotendeels uit:

- Diagnostisch onderzoek (wat is er aan de hand?) van leer- en/of gedragsproblemen

Bijv.

 • onderzoek naar werkhoudingsproblemen op school
 • onderzoek naar omgangsproblemen, zoals terugtrekken of teveel conflicten (thuis of op school)
 • onderzoek naar emotionele problemen, zoals (faal)angst of woedeuitbarstingen
 • onderzoek naar dyslexie
 • intelligentieonderzoek
 • onderzoek naar ontwikkelingsproblemen

- Advies, begeleiding en behandeling (wat is er aan te doen? ) bij leer- en/of gedragsproblemen,

Bijv.

 • verwerking van nare gebeurtenissen
 • leren omgaan met gevoelens
 • leren inschatten van en omgaan met sociale situaties
 • leren leren
 • beter met jezelf leren omgaan
 • dyslexiebehandeling (ook EED)
 • speltherapie

Daarbij werken we actief samen met de cliënt en andere betrokkenen. Ook jongvolwassenen en mensen met een verstandelijke beperking kunnen soms terecht op Westerweelde. De aanpak kenmerkt zich door een persoonlijke benadering en motiverende en doelgerichte begeleiding, waarin actief wordt samengewerkt met de cliënt. Voor speltherapie werken we samen met Gesina Huisman. Zij houdt praktijk op maandag en woensdag. Voor meer informatie: www.despelkamer.nl

- Deskundigheidsbevordering aan scholen en instellingen

Bijv.

 • Training en supervisie Eigen Initiatief Model
 • Lezingen en presentaties over uiteenlopende onderwerpen binnen ons vakgebied

Vraag naar een offerte op maat.

Beroepsprofiel en -code

Ons team/samenwerkingsverband bestaat uit de volgende beroepen, die hun expertise onderhouden door lid te zijn van een beroepsvereniging. Kijk voor meer info op de betreffende websites:


- twee GZpsycholoog (www.NVGZP.nl , VEN)

- twee Orthopedagogen-Generalist (www.NVO/nl)

- 4 basisorthopedagogen (www.NVO.nl)

- 1 psycholoog (www.NIP.nl)

- 3 logopedisten (NVLF.nl)

- 1 speltherapeut (NVVS.nl)

- 1 neurolinguist

- 1 stagiaire gezinspedagogiek RUL (Leiden)

- 1 stagiaire HBO toegepaste psychologie (Hanzehogeschool Groningen)

 

 

 

Voor volwassenen met een verwijzing basisggz geldt de volgende informatie:

De basis GGZ bestaat uit vier zorgtrajecten:
Aantal consulten (ca.)             Tarief (vastgesteld door de NZa)
Kort 5 € 507,62
Middellang 8 € 864,92
Intensief 11 € 1356,25
Onvolledig behandeltraject 1 € 207,19
De kosten voor de behandeling worden volledig of gedeeltelijk vergoed afhankelijk van de wijze waarop je verzekerd bent. Voor meer informatie kun je de zorgverzekeraar vragen welk percentage van het NZa-tarief vergoed wordt van een basis-GGZ traject bij een niet-gecontracteerde GZ-psycholoog.
Bij een restitutiepolis of een aanvullende verzekering is de vergoeding doorgaans het hoogst. Om uw behandeling volledig vergoed te krijgen adviseren wij u om een zuivere restitutiepolis af te sluiten.
Wij hebben ervoor gekozen om grotendeels contractvrij te werken om jouw privacy te waarborgen en administratieve lasten te beperken. Lees meer hierover op www.zorgvoorkwaliteit.nu
Uiteraard is het ook mogelijk om zonder verwijzing bij ons in behandeling te komen. De kosten worden in dit geval niet vergoed en bedragen € 93,- per sessie.
Noshow: afzeggingen graag 24 uur van tevoren anders zijn we genoodzaakt u 75% van de kosten in rekening te brengen.


Kwaliteitsstatuut
Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden
Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz
en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar
te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I. Algemene informatie
1. Gegevens ggz-aanbieder
Naam regiebehandelaar: K.A.Stokvis-Dekker
BIG-registraties: 19063391825
AGB-code persoonlijk: 94006067
Praktijk informatie 1
Naam praktijk: Westerweelde Pedagogisch Centrum
E-mailadres: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
KvK nummer: 50788094
Website: www.stokvis.nu
AGB-code praktijk: 94055597

2. Werkzaam in:
de generalistische basis-ggz
de gespecialiseerde-ggz

3. Aandachtsgebieden
Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden,
type klachten, behandelvorm):
lvb
adhd/autisme/dyslexie
behandelvorm: emdr, cognitieve gedragstherapie
4. Samenstelling van de praktijk
Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en
BIGregistraties van regiebehandelaren):
Medewerker 1
Naam: karin stokvis
BIG-registratienummer: 19063391825

5. Professioneel netwerk
5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:
Huisartsenpraktijk(en)
Collegapsychologen en -psychotherapeuten
ggz-instellingen
Anders:
5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien
van toepassing BIG-registratie(s)):
KJ groep
Praktijk voor Psychosociale Hulpverlening Lilian Moget, Veendam
Accare Emmen, Stadskanaal

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt
daarvoor geen toestemming geeft:
opschaling
consultatie

5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij:
huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst
5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
Nee, omdat: nog niet nodig geweest
6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg
Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?
Ja, alleen DSW en Zilveren Kruis Achmea

7. Behandeltarieven:
Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn
website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te
vinden:
Link naar website met de behandeltarieven, OZP-tarief, en eventueel no-show voorwaarden en noshow
tarief: www.stokvis.nu

8. Kwaliteitswaarborg
Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of
branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:
Intervisie
Visitatie
Bij- en nascholing
De beroepscode van mijn beroepsvereniging
Link naar website: www.stokvis.nu

9. Klachten- en geschillenregeling

Zie elders op deze website

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten
10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij
Naam vervangend behandelaar:
Praktijk voor Psychosociale Hulpverlening Lilian Moget, Veendam
10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens
overlijden of andere calamiteiten:
Ja
II. Het behandelproces - het traject dat de patiënt in mijn praktijk
doorloopt
11. Wachttijd voor intake en behandeling
Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling elders op deze website
12. Aanmelding en intake
12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld:

Kaisa regelt, ontvangt en verwerkt de formele 
aanmelding, verder verloopt de communicatie met de patiënt met mij persoonlijk

12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien
mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander
werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid)

13. Diagnostiek
13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door
Naam: k stokvis
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9401 gz-psycholoog, 1e lijn
Gespecialiseerde ggz:
Geen

13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:
nee
14. Behandeling
14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door
Naam: k stokvis
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9401 gz-psycholoog, 1e lijn
Gespecialiseerde ggz:
Geen

14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is
Naam: k stokvis
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9401 gz-psycholoog, 1e lijn
Gespecialiseerde ggz:
Geen

14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de
behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):
Ja
14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als
brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:
Ja
14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met
toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als
volgt:
transparantie over elke professionele stap die ik maak, vanuit de overtuiging dat ik in dienst sta van
de patiënt.
14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals
voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
onderzoeksrapport
evaluaties iedere sessie vd voortgang
waar nodig vragenlijsten
ROM
14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang,
doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:
iedere keer
14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:
iedere keer in een open en transparant contact met de patiënt en zijn of haar beleving
15. Afsluiting/nazorg
15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en
de mogelijke vervolgstappen:
Ja
15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt
hiertegen bezwaar maakt:
Ja
15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik
informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde
resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt:
Ja
16. Omgang met patientgegevens
16a. Ik vraag om toestemming van de patient bij het delen van gegevens met niet bij de
behandeling betrokken professionals:
Ja
16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe
geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en
huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld),
het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij
materiële controle):
Ja
16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn
zorgverzekeraar/DIS:
Ja
III. Ondertekening
Naam: k stokvis
Plaats: Ter Apel
Datum: 04-12-2017
Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening,
handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar
waarheid heb ingevuld:
Ja